(Shut down – down) + ( Z to A – to) = Shutza (Syadza)

IN CLASS EXERCISE:
 INITIAL SZ IN Babylonian:
SYADZA IN Hieroglyphs: